Školní družina má jedno oddělení – 20 dětí.

Jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků po vyučování. Nabízené činnosti  jsou založeny na principu DOBROVOLNOSTI, jsou přiměřené věku a schopnostem dětí.

Součástí školní družiny jsou zájmové kroužky: vaření, keramika, dovedné ruce, pohybové hry, hra na flétnu, náboženství a jiné dle aktuálního zájmu dětí.

Kromě těchto aktivit během roku připravujeme různé hry, kvízy, výlety, miniprojekty apod. Pokud počasí jen trochu dovolí, chodíme denně ven, především na školní zahradu, které je vybavena domečky a herními prvky.

Děti mají velký prostor k diskuzi, otázka „ proč“ musí být vždy zodpovězena. V družině panuje přátelská a kamarádská atmosféra.

 

PLÁN ŠD_____2017/2018

Podzim

Tématické okruhy: začátek školního roku, škola (poznej a orientuj se ve škole, okolí školy, okolí družiny, dopravní situace), třída ŠD, ŠJ (stolování, hygiena stolování – hygiena rukou, pravidla stolování, zdravá strava), pravidla slušného chování (mezilidské vztahy, zdravení, poděkování, úcta), příroda na podzim, estetika (barvy podzimu, výtvarné a pracovní techniky, práce s přírodninami), literatura (četba na pokračování).

Cíle: rozšiřování slovní zásoby a vědomostních obzorů, vyjasnění vztahu dítě – dospělý, vytváření vztahů dětí mezi sebou, eliminace nebezpečí na silnici, osvojení si metod práce s informacemi, rozvoj estetického cítění, získávání nových poznatků použitelných v dalším životě.

ZÁŘÍ:  Téma – Jsme jedna rodina

 • Seznámení dětí s novým prostředím, s novým režimem a s novými kamarády
 • Seznámení dětí s bezpečností při aktivitách ve ŠD
 • Výzdoba školní družiny
 • Poznávací vycházky po okolí, na hřiště
 • Učíme se bezpečnému chování na komunikacích
 • Základy společenského chování
 • Základní hygienická pravidla
 • Pohybové hry v místnosti
 • Míčové hry na hřišti (učíme se pravidla)

ŘÍJEN: Téma – Vyrážíme do přírody

 • Vycházky do přírody (poznávání přírodnin, zvířat, ptáků, sběr přírodnin, stavby „domečků“ v lese)
 • Přírodovědné hádanky a kvízy
 • Pohybové hry na hřišti a na louce
 • Práce s encyklopedií
 • Práce s přírodním materiálem, kreslení ve volné přírodě

LISTOPAD: Téma – Potřebujeme draka, knížku a pastelky

 • Četba oblíbených knih dětí
 • Návštěva školní knihovny
 • Beseda s dětmi na téma „Moje oblíbená knížka nebo časopis“
 • Literární výchova – malování, čtení a dramatizace pohádek, hádání pohádek
 • Malujeme pohádky (akce)
 • Rozvíjení slovní zásoby (didaktické hry, doplňovačky, křížovky, jazykolamy)
 • Tematická vycházka – knihkupectví
 • Drakiáda (akce)

 

ZIMA

Tématické okruhy: zimní sporty, příroda (pozorování, přezimující ptactvo, krmení ptáků), zdraví (otužování, zdravá strava, skladba jídelníčku, ovoce, hygiena stolování), tradice a zvyky (Advent, Vánoce, Tři králové, Masopust, zpěv a poslech koled), estetika (zimní barvy, výtvarné a pracovní techniky), literatura (četba na pokračování).

Cíle: osvojení si metod práce s informacemi, získávání nových poznatků, rozvoj estetického cítění, rozšiřování znalostí a dovedností, využití praktických zkušeností, účelné trávení volného času, rozvoj pohybu, uvolnění, relaxace, rozvoj individuálních schopností.

PROSINEC:  Téma – O Vánocích se plní naše přání

 • Vycházky po okolí (vánoční výzdoba vesnice)
 • Přírodovědné vycházky – staráme se o zvířata v zimě
 • Vánoční besídka, píšeme dopis „Ježíškovi“ (akce)
 • Vánoční výzdoba ŠD, vánoční stromek
 • „Čertovský“ sportovní rej (míčové a pohybové hry v tělocvičně)
 • Divadlo s vánoční tématikou
 • Pohybové hry na sněhu

LEDEN: Téma – Dovádíme na sněhu

 • Sportovní vycházky – sáňkování, bobování
 • Přírodovědné vycházky- staráme se o zvířata v zimě
 • Hry na sněhu, stavby ze sněhu, zimní sporty (akce)

 ÚNOR: Téma – Letem celým světem

 • Úcta ke každému povolání – význam pro společnost
 • Čím chci být, až vyrostu – kreslíme obrázek (akce)
 • Vztah k hendikepovaným dětem (rozhovory, komunikační hry)
 • Vycházky se sportovní tématikou
 • Hry se sněhem
 • Volné hry dětí venku i v družině
 • Karneval (akce)
 • Víte, co je Masopust?  

 

JARO 

Tématické okruhy: sport, příroda (pozorování, jarní květiny, kvetoucí stromy, mláďata, hnízdění ptáků, přírodovědné vycházky), komunikace (verbální, neverbální, porozumění, chápání druhých, empatie), domov, rodina (rodiče, prarodiče, úcta ke stáří, bydlení), literatura (četba na pokračování).

Cíle: získávání nových poznatků, rozšiřování znalostí a dovedností, zlepšování orientace v prostředí, účelné trávení volného času, rozvoj pohybu a relaxace, ochrana zdraví, rozvoj individuálních schopností, využití praktických zkušeností, rozvoj slovní zásoby.

BŘEZEN: Téma – Líná kůže nic nezmůže!

 • Den Země
 • HV – jarní zpívání (soutěž)
 • Úklid družiny, kompletace stavebnic a her, úklid hraček
 • Vycházky do přírody – sledujeme změny v přírodě, kvízy o přírodě
 • VV, PV – velikonoční tématika, výzdoba družiny, obyčeje a zvyky
 • Turistické a zdravotní vycházky k rybníku, do lesa

DUBEN: Téma – Kudy kam…

 • Vycházky zaměřené na orientaci v přírodě
 • Jarní hry dětí na hřišti – cvrnkání kuliček, skákání panáka, skákání přes gumu, malování křídou na zem, hry na písku, pohybové hry, míčové hry, bojové hry
 • HV – jarní zpívání
 • Volné hry dětí na hřišti

KVĚTEN: Téma – Sluníčko nám svítí a příroda voní

 • Vycházky do přírody
 • Den matek – povídáme si o mamince, výroba dárečků pro maminku
 • Malování křídou na chodník, jarní hry a sporty
 • Zápasy a turnaje – soutěžíme v míčových hrách
 • Nácvik k vystoupení ke Dni matek

 

LÉTO

Tématické okruhy: sport, příroda (přírodovědná vycházka, pozorování, květiny, práce s encyklopedií), zájmy, literatura (četba na pokračování), hudba, barvy (barvocit, letní odstíny), prázdniny (táborové písně, orientace v přírodě a v terénu, první pomoc v přírodě, ochrana zdraví).

Cíle: účelné trávení volného času, využívání nových poznatků, zkušeností a dovedností, rozvoj individuálních schopností.

ČERVEN: Téma – Prázdniny klepou na dveře

 • Celodenní výlet (akce)
 • Mezinárodní Den dětí – netradičně sportovní odpoledne na hřišti (akce)
 • Povídáme si o prázdninách
 • Vyhodnocení celoročních akcí

 

PRŮBĚŽNĚ:

 • Opakování a procvičování učiva formou her
 • Příprava na vyučování
 • Opakování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví
 • Zlepšování komunikace a společenského chování
 • Rozvíjení ohleduplnosti
 • Pěstování kamarádských vztahů a tolerance
 • Výchova k péči o estetické prostředí ŠD
 • Interaktivní a výukové programy
 • Divadelní představení
 • Činnost výtvarná, pracovní, estetická a hudební