Seznam přijatých dětí do 1. ročníku

Vážení rodiče,

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhl v naší škole zápis dětí do 1. ročníku pro příští školní rok. Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě Vašich žádostí, které jste jako zákonní zástupci podali dne 4. dubna 2019. Po zvážení všech skutečností zjištěných při zápisu, zejména posouzení přiměřené duševní a tělesné vyspělosti dětí bylo rozhodnuto následovně:

Děti uvedené pod registračním číslem

01/2019            

03/2019            

04/2019           

05/2019            

06/2019           

    

JSOU PŘIJATY od školního roku 2019/2020 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Lukov, příspěvková organizace.

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho kopii.

Pozn.:

Školský zákon č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění §183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Datum zveřejnění: 8. dubna 2019

Mgr. Blanka Potěšilová, ředitelka ZŠ a MŠ Lukov

 

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *