Oznámení

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ

pro školní rok 2021-2022

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Lukov, př. org. rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí  k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Lukov, př. org., Lukov 32, Mor. Budějovice 676 02, níže uvedeným uchazečům:

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2021/2022 dle registračních čísel:

1    přijat/a

2    přijat/a

3    přijat/a

4    přijat/a

5    přijat/a

6    přijat/a

7    přijat/a

8    přijat/a

9    přijat/a

10    přijat/a

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Lukov, př. org., Lukov 32, Mor. Budějovice 676 02 a rozhoduje o něm Krajský úřad kraje Vysočina.

Datum zveřejnění: 27. 4. 2021             Mgr. Blanka Potěšilová, ředitelka školy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelství ZŠ a MŠ Lukov oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy Lukov pro školní rok 2021/2022 se bude konat od  3. 5. do 14. 5. 2021.

Žádost o přijetí je k dispozici k vyzvednutí v mateřské škole v pracovní dny od 8 do 15 hodin nebo si ji mohou zákonní zástupci stáhnout a vytisknout z webových stránek školy (www.skolalukov.cz – v oddíle dokumenty, složka ostatní dokumenty). 

Vyplněnou a potvrzenou žádost od dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci a prostou kopii rodného listu dítěte  je možné doručit ve stanovené dny zápisu následujícími způsoby:                                                                              
– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem  (nelze jen poslat prostý email! )
– poštou na adresu: ZŠ A MŠ Lukov, Lukov 32, Moravské Budějovice 676 02                                       – osobně vhodit do poštovní schránky u budovy mateřské školy
– do datové schránky: Základní škola a mateřská škola Lukov, příspěvková organizace – 4bdme9i   

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje. Kopie rodného listu slouží k ověření správnosti údajů a poté bude skartována.

Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle 739 097 130 email: a-brinkova@seznam.cz.

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání 2021/2022:

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání včetně podmínek stanovuje ředitelka/ředitel mateřské školy s ohledem na konkrétní podmínky školy a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 o předškolním vzdělávání v platném znění.

Podmínky pro přijímání dětí:

 • U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
 • Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.
 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.
  Dítě mladší 3let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
 • O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka/ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).

Kritéria a přednostní přijetí dětí:

 1. Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou pátého roku věku s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy (povinné předškolní vzdělávání včetně dětí s odkladem PŠD).
 1.  Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy.
 1. Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy.
 1. Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku z jiných spádových oblastí, pokud se v ZŠ A MŠ Lukov vzdělává jejich sourozenec.
 1. Děti mladší 3 let s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy.
 1. Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku z jiných spádových oblastí.
 1. Děti mladší 3 let z jiných spádových oblastí.

V rámci jednotlivých kritérii budou děti přijímány dle narození od nejstaršího po nejmladší.

V případě shodného data narození u přijetí na poslední volné místo, rozhodne losování.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,
zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022 nebude ani v letošním roce probíhat prezenční formou, tzn. bude bez osobní účasti dětí ve škole.

Zápis je určen pro děti narozené v termínu od 01.09.2014 do 31.08.2015, pro děti   s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku a pětileté děti (přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a za podmínky dodání příslušných potvrzení).

K zápisu dítěte do naší školy je nutné dodat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a okopírovaný rodný list. V případě odkladu povinné školní docházky dodá zákonný zástupce žádost o odklad povinné školní docházky, potvrzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a potvrzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádosti o přijetí nebo odklad si můžete vyzvednout osobně, stáhnout na stránkách školy (zde budou přístupné na začátku dubna) nebo zašleme po domluvě na váš email.

Výše uvedené dokumenty je možné doručit těmito způsoby:

1. datovou schránkou,

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,

3. poštou,

4. vhodit do schránky na dveřích školy,

5. osobní podání po předchozí domluvě

   (tel. 605 579 087,  email: b.potesilova@seznam.cz).