Povinně zveřejňované informace

POVINNÉ INFORMACE

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Název:

Základní škola a mateřská škola Lukov, příspěvková organizace

Způsob založení:

Zřizovatelem školy je Obec Lukov.
Adresa zřizovatele:
Obec Lukov
Lukov 119

676 02 Mor. Budějovice

Organizační struktura:

Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
Školní jídelna-výdejna

Kontaktní spojení:

Lukov 32
676 02 Mor. Budějovice

Telefon: 568 421 002 (MŠ), 568 420 154 (ZŠ)
E-mail: b.potesilova@seznam.cz
WWW: skolalukov.cz
ID Datové schránky: 4bdme9i

Bankovní účet:

123-4006900227/0100

IČO:

75022427

Plátce DPH:

Nejsme plátci

Dokumenty:

Školní řád ZŠ a MŠ
Vnitřní řád ŠD
Vnitřní řád školní jídelny
Vnitřní řád školní jídelny-výdejny
Provozní řád ZŠ a MŠ
Výroční zprávy o činnosti školy
Směrnice – úplata za předškolní vzdělávání
Směrnice – úplata za školní družinu
Rozpočty školy
Střednědobý výhled rozpočtu

Žádosti o informace:

 • ústně – v kanceláři školy
 • písemně – osobně v kanceláři školy nebo poštou na adresu školy
  Lukov 32
  676 02 Mor. Budějovice
 • e-mailem: b.potesilova@seznan.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 568 420 154

Úřední hodiny
pondělí: 7:00 - 15:00
středa: 7:00 - 15:00

Předpisy:

Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vydané právní předpisy

Nebyly vydány žádné právní předpisy.

Úhrady za poskytování

informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník za poskytování informací nebyl vydán.

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

Licenční smlouvy:

Vzory licenčních smluv

Nejsou.

Výhradní licence

V současné době nejsou pro ZŠ A MŠ Lukov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím:

Zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za školní rok 2020/2021

a) počet podaných žádostí o informace:   0
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:   0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:   0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:   0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:   0

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:   0

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:   0

Podpisy úkonů orgánu veřejné moci – životní situace:

 

Služby veřejné správy na portal.gov.cz

Opravné prostředky:

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.