Zápis do 1. třídy

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ

pro školní rok 2023-2024

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Lukov, př. org. rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí  k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Lukov, př. org., Lukov 32, Mor. Budějovice 676 02, níže uvedeným uchazečům:

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2023/2024 dle registračních čísel:

2    přijat/a

3    přijat/a

5    přijat/a

7    přijat/a

8    přijat/a

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Lukov, př. org., Lukov 32, Mor. Budějovice 676 02 a rozhoduje o něm Krajský úřad kraje Vysočina.

 

Datum zveřejnění: 24. 4. 2023                        

Mgr. Blanka Potěšilová, ředitelka školy