Info rodičům

KDO JSME?

Budova základní školy se nachází ve středu obce Lukov a je dobře přístupná veřejnou i osobní dopravou. K budově přiléhá rozlehlá školní zahrada, která je vybavena hracími prvky a altánem. V případě pěkného počasí zde tráví žáci všechny přestávky a některé vyučovací bloky. V přízemí budovy základní školy je třída pohybové výchovy, šatna, keramická dílna, sociální zařízení a jídelna, v patře jsou dvě prostorné třídy, školní družina, sborovna a sociální zařízení. Třídy jsou vybaveny stavitelnými lavicemi a židlemi, interaktivními tabulemi, tablety, počítačovými sítěmi a dalšími potřebnými pomůckami. Ve třídách jsou koutky pro odpočinek nebo mohou děti hrát stolní tenis, minibasketbal, stolní hokej a jiné hry.

Rodinné klima – jsme školou rodinného typu, rodinné klima je docíleno nízkým počtem žáků ve skupině (maximální počet je 15).

Demokratické smýšlení – úzká spolupráce s rodiči je pro nás samozřejmostí a snažíme se být přístupni jejich konstruktivním myšlenkám a návrhům vedoucím ke zlepšení kvality výuky.

Individuální přístup – respektujeme a podporujeme individuální nadání, možnosti a potřeby každého jedince. Přizpůsobujeme učivo žákům nadaným i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (individuální vzdělávací plány). Umožňujeme žákům více se realizovat a mít úzký kontakt s učitelem.

METODY

Vyučování je založeno na:

 • pozitivní motivaci
 • názornosti a činnostních metodách – Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to udělat a já pochopím“
 • skupinovém a projektovém vyučování
 • učení v souvislostech – témata prolínají všemi vyučovacími předměty tak, aby žáci pochopili vzájemné vztahy a lépe si učivo zapamatovali
 • rozvoji samostatnosti – Dítě se cítí silné, když získává vlastní zkušenosti. Pokud ho „zachraňujeme” z určitých situací, které považujeme za „selhání”, připravujeme ho o vlastní moc. Nepřekážejte dítěti a nechte ho starat se o své záležitosti. Možná bude muset něco vícekrát zopakovat, než se mu to podaří, ale buduje si tím svou sebedůvěru a víru ve vlastní síly. Opravdová síla přece není výsledkem nepřetržitých úspěchů, ale schopnosti překonávat neúspěchy a stále postupovat dál a dál“.
 • dobrovolnosti plnění domácích úkolů – při dnešním pracovním vytížení rodičů by měl být čas s jejich dětmi vyplněný příjemnými rodinnými aktivitami a odpočinkem. Rodiče mají pomáhat, ale těžiště vzdělávání by se nemělo přenášet na rodinu
 • druhé šanci – hodnotíme to, co děti umí, nechceme je „nachytat“ a vždy dáváme při neúspěchu druhou šanci
 • prvcích alternativní výuky – efektivní výuka zaměřená na aktivní činnosti, přirozené prostředí, propojení dětí různých věkových skupin, důraz na samostatnost a spolupráci dětí.
   

HLAVNÍ CÍLE

 1. Radost z chození do školy – snažíme se, aby první školní léta byla pro děti tvořivá, plná prožitků, radosti a úspěchů a vytvářela pozitivní vztah ke škole.
   
 2. Praktické využití získaných poznatků – podporujeme touhu po vědění, poznání a využití poznatků v praktickém životě.
   
 3. Podpora rozvoje osobnosti každého žáka a respektování individuálních potřeb, možností a zájmů. Každé dítě musí zažívat úspěch!
   
 4. Úzký vztah „učitel – žák“ – nikdy nepohlížíme na žáka jako na „kus“, známe ho tak dobře, že vždy dokážeme odhadnout jeho schopnosti, podpořit ho v tom, co přesně potřebuje.

Zpráva o kontrole České školní inspekce