Školní družina má jedno oddělení – 20 dětí.

Jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků po vyučování. Nabízené činnosti  jsou založeny na principu DOBROVOLNOSTI, jsou přiměřené věku a schopnostem dětí.

Součástí školní družiny jsou zájmové kroužky: vaření, keramika, dovedné ruce, pohybové hry, hra na flétnu, náboženství a jiné dle aktuálního zájmu dětí.

Kromě těchto aktivit během roku připravujeme různé hry, kvízy, výlety, miniprojekty apod. Pokud počasí jen trochu dovolí, chodíme denně ven, především na školní zahradu, které je vybavena domečky a herními prvky.

Děti mají velký prostor k diskuzi, otázka „ proč“ musí být vždy zodpovězena. V družině panuje přátelská a kamarádská atmosféra.